• Số tài khoản:
  • Chủ tài khoản: Hồ Bảo Toàn
  • Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế